venres, 5 de marzo de 2021

Premios Forum Europeo Galicia 2020-2021

Ampliado o prazo de presentación de traballos á Convocatoria para proxectos innovadores na educación galega.

Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia)


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 buscan identificar recoñecer e promover a centros educativos e a grupos de docentes  comprometidos e comprometidas coa innovación educativa, a través do desenvolvemento de iniciativas didácticas que axuden a construír unha rede de propostas educativas que inspiren transformación e innovación e que sexan facilmente transferibles a outras contornas educativas. 

Os traballos deben responder a unha necesidade de mellora educativa concreta e animar a outros colectivos desenvolvendo a potencialidade do traballo en equipo colaborativo. 

Os Premios destacan as iniciativas que se consideran máis creativas e efectivas para atopar solucións aos desafíos educativos en calquera nivel educativo e en todas as contornas. 

Destacarán proxectos de revitalización de centros educativos dirixidos a desenvolver a innovación educativa en ámbitos curriculares, tecnolóxicos, metodolóxicos, didácticos e organizativos dos diferentes niveis e etapas do sistema educativo.


Sobre o premio


 Os proxectos seleccionados son modelos de excelencia que serven como inspiración para que outros melloren a educación a través da innovación e a acción creativa. Cada un dos proxectos gañadores dos premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 será presentado publicamente e beneficiarase do maior interese público a través da exposición de medios e outras canles, ademais, a revista do FORUM EUROPEO NACIONAL (DYLE) fará eco dos proxectos premiados que serán adaptados ás normas de publicación da revista polos autores e autoras dos proxectos seleccionados. 


Xurado e resolución dos premios 


O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio e implicación dentro do ámbito educativo entre os que se atoparán membros do propio Forum Europeo de Galicia, CSIC Galicia, Universidades Galegas e da Consellería de Educación.

O fallo inapelable do xurado será o 21 de maio e comunicarase directamente aos interesados.

Publicarase con antelación unha lista de finalistas no blogue de FEAE GALICIA http://www.feaegalicia.com/, así como, posteriormente a resolución definitiva dos Premios. 

Forum Europeo da Educación de Galicia (FEAEGalicia) resérvase o dereito de publicación dos proxectos finalistas no blogue, sen fins lucrativos, podendo utilizalos en accións encamiñadas á mellora da educación. 


Modalidades 


Propóñense dúas modalidades ás que poder presentarse: 


Modalidade A: para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


Modalidade B: para proxectos  de equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


1. Os proxectos serán presentados por centros educativos e/ou por equipos de profesorado de centros educativos de Galicia nas modalidades A e/ou B, non podendo presentarse en máis dunha modalidade co mesmo proxecto. 

2. Os proxectos das modalidades A e B terán que realizarse no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Deben presentarse en lingua galega ou  lingua castelá, indistintamente.


Criterios de selección 


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 recoñecen proxectos educativos innovadores.

 Búscanse iniciativas educativas continuas, innovadoras e impactantes que: 


• Supoñan a revitalización dun centro educativo 

• Que contemplen indicadores para desenvolver unha educación inclusiva e. de equidade

 • Que desenvolvan a convivencia participativa e positiva en calquera etapa educativa 

• Que fosen efectivamente implementados na aula 

•  Que sexan economicamente e ambientalmente sostibles

• Que presenten obxectivos claros na planificación e desenvolvemento do proxecto 

• Que sexan replicables e transferibles a outros contextos educativos 

• Que dispoñan dun claro compoñente innovador e uns principios de deseño baseados na investigación educativa.

 • Que desenvolvan enfoques didácticos e/ ou organizativos que busquen dar resposta ás necesidades do seu alumnado. Necesidades que varían en función do seu contexto sociocultural, pero tamén en función dous cambios que, a nivel global, estanse a experimentar na sociedade. 


Criterios de valoración


 O Xurado terá en conta os seguintes criterios de valoración: 

• Coherencia interna do proxecto (atendendo á concreción de obxectivos, aos principios de deseño baseados na investigación educativa a súa xustificación, o desenvolvemento das tarefas, unha exposición clara de resultados e propostas de mellora) 

• Contido innovador e importancia do traballo en equipo e colaborativo (destacando o desenvolvemento do pensamento creativo, crítico a autonomía do alumnado e a súa participación activa no proxecto) 

• Posibilidade de transferencia do proxecto a outras contornas educativas

 • Directrices de sustentabilidade ambiental,  igualdade e equidade educativas na planificación do proxecto.


Solicitude e Prazos de Presentación


PRAZO DE INSCRICIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO NA WEB DO FEAE Galicia http://www.feaegalicia.com 


O formulario de inscrición aos Premios FORUM EUROPEO  GALICIA 2020-2021 estará dispoñible na páxina web do FEAE-Galicia, a partir do 22 de marzo.

 O formulario de inscrición permitirá enviar todos os datos de contacto necesarios para o rexistro do proxecto así como os arquivos coa documentación necesaria para a valoración do proxecto. 


Para calquera dúbida en relación á inscrición do proxecto poden poñerse en contacto coa organización na dirección de correo feaegalicia@gmail.com


 Os traballos recibiranse desde o 22 de abril até o 30 de abril do 2021.


 Formato de Presentación


1.- Síntese do proxecto en formato pdf (letra Arial 12, interlineado sinxelo).

2.- Material audiovisual (fotos, vídeos, webs). No caso de enviar arquivos de imaxe,non  deben exceder os 10 MG. Preferiblemente enviaranse como  ligazóns, até un máximo de 5 arquivos e/ou 5 ligazóns

 3.-Memoria explicativa do traballo coas seguintes características: en formato pdf, letra Arial 12, interlineado sinxelo e un máximo de 15 páxinas, débense incluír as imaxes e as referencias aos posibles vídeos. 

Esta Memoria debe conter os seguintes puntos: 

• Título (pódese usar un subtítulo) 

• Resumo, con palabras chave (breve exposición do proxecto nun máximo 50 palabras) 

• Xustificación 

• Obxectivos 

• Desenvolvemento do proxecto (metodoloxía, accións, participantes, cronograma,…) 

• Resultados 

• Avaliación, impacto e conclusión de melloras concretas obtidas 

• Certificación dá autorización do uso das imaxes dos menores 

4- Licenciar o traballo baixo a licenza Creative Commons 


• BY: Recoñecemento (Attribution): o material creado por un autor pode ser distribuído e exhibido se a autoría  se mostra nos créditos.

 • NC: Comercial (Non Commercial): o material creado por un autor pode ser distribuído, copiado e exhibido mentres o seu uso non sexa comercial. 

• SA: compartir Igual (Share Alike): o material creado por un autor pode ser modificado e distribuído pero baixo a mesma licencia que o material orixinal. 


Premios


Modalidade A


• Lote de libros para a Biblioteca do centro. 

• Curso de Formación gratuíto para o claustro do centro sobre unha temática   relacionada coa innovación educativa.

• 300 € en metálico. 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN


 Modalidade B


• 300 € 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN 


Organización


 Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia) 

  Contacta en : feaegalicia@gmail.com.

• Forum Europeo de Administradores da Educación edita a revista DyLE (Dirección y Liderazgo Escolar).