As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

viernes, 5 de marzo de 2021

Premios Forum Europeo Galicia 2020-2021

Ampliado o prazo de presentación de traballos á Convocatoria para proxectos innovadores na educación galega.

Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia)


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 buscan identificar recoñecer e promover a centros educativos e a grupos de docentes  comprometidos e comprometidas coa innovación educativa, a través do desenvolvemento de iniciativas didácticas que axuden a construír unha rede de propostas educativas que inspiren transformación e innovación e que sexan facilmente transferibles a outras contornas educativas. 

Os traballos deben responder a unha necesidade de mellora educativa concreta e animar a outros colectivos desenvolvendo a potencialidade do traballo en equipo colaborativo. 

Os Premios destacan as iniciativas que se consideran máis creativas e efectivas para atopar solucións aos desafíos educativos en calquera nivel educativo e en todas as contornas. 

Destacarán proxectos de revitalización de centros educativos dirixidos a desenvolver a innovación educativa en ámbitos curriculares, tecnolóxicos, metodolóxicos, didácticos e organizativos dos diferentes niveis e etapas do sistema educativo.


Sobre o premio


 Os proxectos seleccionados son modelos de excelencia que serven como inspiración para que outros melloren a educación a través da innovación e a acción creativa. Cada un dos proxectos gañadores dos premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 será presentado publicamente e beneficiarase do maior interese público a través da exposición de medios e outras canles, ademais, a revista do FORUM EUROPEO NACIONAL (DYLE) fará eco dos proxectos premiados que serán adaptados ás normas de publicación da revista polos autores e autoras dos proxectos seleccionados. 


Xurado e resolución dos premios 


O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio e implicación dentro do ámbito educativo entre os que se atoparán membros do propio Forum Europeo de Galicia, CSIC Galicia, Universidades Galegas e da Consellería de Educación.

O fallo inapelable do xurado será o 21 de maio e comunicarase directamente aos interesados.

Publicarase con antelación unha lista de finalistas no blogue de FEAE GALICIA http://www.feaegalicia.com/, así como, posteriormente a resolución definitiva dos Premios. 

Forum Europeo da Educación de Galicia (FEAEGalicia) resérvase o dereito de publicación dos proxectos finalistas no blogue, sen fins lucrativos, podendo utilizalos en accións encamiñadas á mellora da educación. 


Modalidades 


Propóñense dúas modalidades ás que poder presentarse: 


Modalidade A: para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


Modalidade B: para proxectos  de equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


1. Os proxectos serán presentados por centros educativos e/ou por equipos de profesorado de centros educativos de Galicia nas modalidades A e/ou B, non podendo presentarse en máis dunha modalidade co mesmo proxecto. 

2. Os proxectos das modalidades A e B terán que realizarse no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Deben presentarse en lingua galega ou  lingua castelá, indistintamente.


Criterios de selección 


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 recoñecen proxectos educativos innovadores.

 Búscanse iniciativas educativas continuas, innovadoras e impactantes que: 


• Supoñan a revitalización dun centro educativo 

• Que contemplen indicadores para desenvolver unha educación inclusiva e. de equidade

 • Que desenvolvan a convivencia participativa e positiva en calquera etapa educativa 

• Que fosen efectivamente implementados na aula 

•  Que sexan economicamente e ambientalmente sostibles

• Que presenten obxectivos claros na planificación e desenvolvemento do proxecto 

• Que sexan replicables e transferibles a outros contextos educativos 

• Que dispoñan dun claro compoñente innovador e uns principios de deseño baseados na investigación educativa.

 • Que desenvolvan enfoques didácticos e/ ou organizativos que busquen dar resposta ás necesidades do seu alumnado. Necesidades que varían en función do seu contexto sociocultural, pero tamén en función dous cambios que, a nivel global, estanse a experimentar na sociedade. 


Criterios de valoración


 O Xurado terá en conta os seguintes criterios de valoración: 

• Coherencia interna do proxecto (atendendo á concreción de obxectivos, aos principios de deseño baseados na investigación educativa a súa xustificación, o desenvolvemento das tarefas, unha exposición clara de resultados e propostas de mellora) 

• Contido innovador e importancia do traballo en equipo e colaborativo (destacando o desenvolvemento do pensamento creativo, crítico a autonomía do alumnado e a súa participación activa no proxecto) 

• Posibilidade de transferencia do proxecto a outras contornas educativas

 • Directrices de sustentabilidade ambiental,  igualdade e equidade educativas na planificación do proxecto.


Solicitude e Prazos de Presentación


PRAZO DE INSCRICIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO NA WEB DO FEAE Galicia http://www.feaegalicia.com 


O formulario de inscrición aos Premios FORUM EUROPEO  GALICIA 2020-2021 estará dispoñible na páxina web do FEAE-Galicia, a partir do 22 de marzo.

 O formulario de inscrición permitirá enviar todos os datos de contacto necesarios para o rexistro do proxecto así como os arquivos coa documentación necesaria para a valoración do proxecto. 


Para calquera dúbida en relación á inscrición do proxecto poden poñerse en contacto coa organización na dirección de correo feaegalicia@gmail.com


 Os traballos recibiranse desde o 22 de abril até o 30 de abril do 2021.


 Formato de Presentación


1.- Síntese do proxecto en formato pdf (letra Arial 12, interlineado sinxelo).

2.- Material audiovisual (fotos, vídeos, webs). No caso de enviar arquivos de imaxe,non  deben exceder os 10 MG. Preferiblemente enviaranse como  ligazóns, até un máximo de 5 arquivos e/ou 5 ligazóns

 3.-Memoria explicativa do traballo coas seguintes características: en formato pdf, letra Arial 12, interlineado sinxelo e un máximo de 15 páxinas, débense incluír as imaxes e as referencias aos posibles vídeos. 

Esta Memoria debe conter os seguintes puntos: 

• Título (pódese usar un subtítulo) 

• Resumo, con palabras chave (breve exposición do proxecto nun máximo 50 palabras) 

• Xustificación 

• Obxectivos 

• Desenvolvemento do proxecto (metodoloxía, accións, participantes, cronograma,…) 

• Resultados 

• Avaliación, impacto e conclusión de melloras concretas obtidas 

• Certificación dá autorización do uso das imaxes dos menores 

4- Licenciar o traballo baixo a licenza Creative Commons 


• BY: Recoñecemento (Attribution): o material creado por un autor pode ser distribuído e exhibido se a autoría  se mostra nos créditos.

 • NC: Comercial (Non Commercial): o material creado por un autor pode ser distribuído, copiado e exhibido mentres o seu uso non sexa comercial. 

• SA: compartir Igual (Share Alike): o material creado por un autor pode ser modificado e distribuído pero baixo a mesma licencia que o material orixinal. 


Premios


Modalidade A


• Lote de libros para a Biblioteca do centro. 

• Curso de Formación gratuíto para o claustro do centro sobre unha temática   relacionada coa innovación educativa.

• 300 € en metálico. 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN


 Modalidade B


• 300 € 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN 


Organización


 Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia) 

  Contacta en : feaegalicia@gmail.com.

• Forum Europeo de Administradores da Educación edita a revista DyLE (Dirección y Liderazgo Escolar). domingo, 31 de enero de 2021

Resumo da webinar "Claves para a incoporación (con sentidiño) das tecnoloxías na aula"

 O venres 29 de xaneiro, María José Fernández Barreiro, educadora social e pedagoga con 20 anos no sector da formación on-line, impartiu a webinar do segundo Work Café de FEAE Galicia neste curso.


Mª José comezou facendo unha analoxía entre as certificacións en linguas e o tipo de profesorado que utiliza as TIC nas aulas, desde docentes  con  coñecemento básico en  TIC (B1) ate  usuarios e usuarias con alta competencia  dixital.


En primeiro lugar, abordou a formación  do profesorado, aportou un listado de recursos que podedes descargar neste documento  e citou metodoloxías didácticas que optimizan o aproveitamento didáctico as aulas virtuais 

Ademais, sinalou a importancia de formarse como docentes non  traballo en equipo  co resto  do claustro e atender  ás  novas que nos  chegan desde ou campo da  neurociencia para  levalas  á aula.   


A  continuación , a poñente  reflexionou sobre falsos mitos relacionados coa tecnoloxía como que é   motivadora por si  mesma  ou a falacia dous nativos  dixitais.


Insistiu na necesidade de formar  ao alumnado, non só no uso das tecnoloxías senón tamén en  adestralos en habilidades como  discriminar información relevante, o traballo en equipo  ou  a comunicación directa en  liña.  Un  traballo  que  debería ser coordinado desde o centro para ir  distribuíndo a tarefa formativa en competencias e habilidades  do alumnado coas TIC.

 Por outra banda, sinalou a necesidade de planificar e organizar en que parte da programación integramos  as TIC, a metodoloxía a utilizar e a dosificación de tempos e medios  tecnolóxicos.


Animounos a construír un temario propio,  aproveitando a gran  cantidade de  contidos que están  ao  noso  dispor e que aparecen no documento arriba sinalado e a crear contidos seleccionando o tipo de formato más axeitado ao seu uso.

A  poñente  aportou tips e unha serie de  recomendacións para desenvolver vídeos interactivos  e  utilizar ferramentas de  avaliación.


Por último  recomendou unha incorporación gradual das TIC comezando polo  máis  sinxelo e  adaptado  ao  noso alumnado. 

A webinar rematou con unha quenda de preguntas moi interesante onde se abordaron diversos temas , entre outros a avaliación competencial utilizando ferramentas TIC, a incorporación a Edixgal doutras etapas e disciplinas, etc.

Unha xornada moi interesante e útil para tódolos perfís de profesorado que Mª José abordou dun xeito ameno, moi estruturado e claro . Grazas!

Podes ver a presentación no apartado Recursos desta web.

domingo, 10 de enero de 2021

Work Café virtual: Claves para a incorporación (con sentidiño) das tecnoloxías na aula

 Comeza o novo ano e entramos nunha posible terceira onda da pandemia COVID-19 na que o profesorado ten que enfrentarse a unha gran heteroxeneidade nas aulas. Desde alumnado confinado, ate posible peche dalgunha clase ou reforzo indiviualizado dalgún alumnos e alumnas froito do confinamento do 2020. Por este moivo, desde FEAE Galicia achamos interesante adicar o Work Café de xaneiro á utilización das tecnoloxías nas aulas. 

Contaremos coa presenza de María José Fernández Barreiro

Educadora Social e Pedagoga, con 20 anos no sector da formación on-line responsable de creación de contidos formativos para diversas organizacións, entre elas os libros dixitais que Netex ofrece a través do proxecto e-dixgal en máis de 400 centros educativos galegos. 

Actualmente é consultora pedagóxica e participa no deseño, desenvolvemento e teste de aplicacións educativas dentro de Netex. 

No webinar veremos algunhas claves sobre cómo incorporar as tecnoloxías, pero usando o sentido común, analizando e usando aquilo que realmente precisemos e nos resulte de utilidade para o proceso pedagóxico.Para inscribirse na sesión só hai que preencher este formulario: 

                                         https://forms.gle/Dh1kFBQAtfadJsPw6

DATA LÍMITE DE INSCRPCIÓN: 26/01/2021 as 00:00

Uns días antes do evento enviarémosvos o link do chat .

Se queredes deixar alguha pregunta para enviarlle á poñente, podedes fazelo  desde o formulario de contacto á dereita deste post.


miércoles, 23 de diciembre de 2020

Felices Festas!


 

jueves, 3 de diciembre de 2020

Renovación Xunta Directiva

Na reunión da asamblea xeral anual de FEAE Galicia, celebrada o 27 de novembro, procedeuse á renovación da xunta directiva, que queda constituida por: 

  PRESIDENTA                  Susana Vázquez 


   VICEPRESIDENTE         Rafael Rodríguez    SECRETARIA                  Rebeca Núñez   TESOREIRA                     Alejandra Candal

    VOGAIS:                          Juanjo Félez Pérez,  Antonio Leonardo Pastor, Marta Peña                                                 Arena , Francisco José Roca Moro e Charo Vázquez                                                                Mourín.

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Número 7 de la Revista Dyle: Dirección y Liderazgo Educativo

 
EDITORIAL

Emilio Veiga

ACTUALIDAD
MADIGESC: un modelo de evaluación de la madurez digital escolar
Jordi Serarols Boada

COLUMNA
Gestión y atención a la diversidad en los centros educativos
Arturo Cairós

¿Cuáles son las nuevas necesidades que se detectan en el alumnado como consecuencia de la reapertura de las escuelas después del cierre por el Covid-19?
Daniel Rodríguez Arenas

MONOGRÁFICOS
Liderazgo docente. Qué entendemos por el buen profesor
Graciela Pérez | María Luisa Fernández | Manuel Álvarez |
Mauro Sánchez | Alicia Rodríguez Gómez | Ana Pedreño-Santos

ENTREVISTA

Serafin Antúnez
Manuel Álvarez

INVESTIGACIÓN
Estado actual de la investigación sobre el buen profesor 
Manuel Álvarez

EXPERIENCIAS
Hoy viene al cole…
María A. Barceló Martínez

Aprendizaje Basado en Retos durante el confinamiento en el aula virtual de música
Antonio J. Calvillo

RESEÑA LIBRO

HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN
Liderazgo ditribuido
Alejandro Campo | Alfonso Fernández

 

sábado, 26 de septiembre de 2020

VÍDEO DA MESA REDONDA: "Xestionar a incerteza"

 Baixo o título de "Xestionar a incerteza. O papel das asociacións do profesorado en tempos de crise", tivo lugar o 24 de setembro unha mesa redonda on-line moderada por Susana Vázquez, vicepresidenta de FEAE Galicia

Participaron Xulio Taboada, en representación de AGAPEMA; Francisco Lires, da Federación de asociacións de equipos directivos de primaria de Galicia; Pepe Ramos, de Nova Escola Galega; Paloma Blanco, de ENCIGA; e Juanjo Félez en representación de FEAE.
Ante a imposibilidade de facer esta mesa redonda presencial, que era a intención inicial, os ponentes a través de video-conferencia deron a coñecer as súas asociacións, a maioría delas cunha longa traxectoria de traballo asociativo, resaltaron a importancia e os beneficios para o profesorado de estar asociados e deron a coñecer as súas actividades.
A continuación centraron especialmente a súa exposición en reflexionar sobre a situación educativa que estamos vivindo a consecuencia da pandemia e plasmaron un panorama certero das propostas educativas que se deberían incluir para abordar con eficiencia e responsabilidade esta nova realidade educativa e social que estamos a vivir e que probablemente marcará o noso presente e futuro inmediato.


MESA REDONDA: "Xestionar a incerteza"

Baixo o título de "Xestionar a incerteza. O papel das asociacións do profesorado en tempos de crise", tivo lugar o 24 de setembro unha mesa redonda on-line moderada por Susana Vázquez, vicepresidenta de FEAE Galicia Participaron Xulio Taboada, en representación de AGAPEMA; Francisco Lires, da Federación de asociacións de equipos directivos de primaria de Galicia; Pepe Ramos, de Nova Escola Galega; Paloma Blanco, de ENCIGA; e Juanjo Félez en representación de FEAE. Ante a imposibilidade de facer esta mesa redonda presencial, que era a intención inicial, os ponentes a través de video-conferencia deron a coñecer as súas asociacións, a maioría delas cunha longa traxectoria de traballo asociativo, resaltaron a importancia e os beneficios para o profesorado de estar asociados e deron a coñecer as súas actividades. A continuación centraron especialmente a súa exposición en reflexionar sobre a situación educativa que estamos vivindo a consecuencia da pandemia e plasmaron un panorama certero das propostas educativas que se deberían incluir para abordar con eficiencia e responsabilidade esta nova realidade educativa e social que estamos a vivir e que probablemente marcará o noso presente e futuro inmediato.

domingo, 6 de septiembre de 2020

Xestionar a incerteza


A situación de confinamento derivada da pandemia supuxo e supón un reto importante de adaptación da docencia.

Pasamos dunha docencia de “emerxencia”,á un novo curso no que estamos comenzando a planificar até chegar a unha desexable volta á normalidade onde as prácticas positivas de este período entren a formar parte da escola transformando a docencia.

Unha situación de incerteza onde invitamos á unha representación das asociacións do profesorado galego para debatir sobre metodoloxías que deben ser impulsadas e consolidadas na escola,  conversar sobre a resposta á situación actual de cara o novo curso e perfilar os elementos clave para optimizar os distintos tipos de docencia: presencial, semipresencial e online.

Con este obxectivo, o  24 de setembro de 18:30 a 20:00, celebraremos unha mesa redonda virtual cos presidentes e presidenta de AGAPEMA (Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática), ENCIGA ( Ensinantes de Ciencias de Galicia) , FEAE Galicia,  FEGADICEP (Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público) e Nova Escola Galega.
Para inscribirse na sesión só hai que preencher este formulario: 


https://forms.gle/GJnuHYG44YF1Ek3QA


Uns días antes do evento enviarémosvos o link do chat .

Se queredes deixar alguha pregunta para enviarlle as asociacións, podedes fazelo nos comentarios de este post.


miércoles, 2 de septiembre de 2020

Número 6 Revista DYLE : Pactos Educativos

O Forum Europeo de Administradores da Educación acaba de publicar o número 6 da revista “Dirección y Liderazgo Educativo”(Dyle). O monográfico está dedicado aos Pactos Educativos, xunto co resto de artigos que podedes ver no Sumario.
martes, 30 de junio de 2020

FELICES VACACIÓNS


Apreciados amigos e amigas de FEAE Galicia

O seísmo que supuso a aparición súbita e inesperada da pandemia trouxo cambios nas nosas vidas a nivel persoal, social e profesional. Esperamos que como sociedade saibamos comprender a necesidade de efectuar os cambios que nos permitan afrontar o futuro con mellores perspectivas.

Como sabedes, a consecuencia desta situación tivemos que suspender todas as actividades presenciais que tiñamos programadas en FEAE: os work-cafés, a cea de fin de curso, o segundo encontro transcantábrico e o encontro iberoamericano de Lisboa. Estes dous últimos quedan aprazados ao 2021.

Pero queremos ser optimistas e pensar que no curso 2020-21 poderemos retomar as nosas actividades e volver a ter a oportunidade de vernos e compartir experiencias.

 

Para empezar o curso, o día 11 de setembro, venres, celebraremos unha mesa redonda con participación de representantes de ENCIGA, AGAPEMA, Nova Escola Galega, Asociación de directores de Secundaria e Federación de equipos directivos de primaria.

Teremos ocasión de coñecer a finalidade destas asociacións e escoitar as súas propostas sobre as consecuencias que a nivel educativo deberíamos extraer desta situación que acabamos de vivir.

Previa a esa mesa redonda aproveitaremos para facer a Asamblea Xeral de socios de FEAE, onde se expondrá a programación de actividades para o vindeiro curso e procederemos ao relevo na Presidencia da nosa asociación. A proposta é que pase a ocupar a Presidencia Susana Vázquez, actual vicepresidenta.

 

Esperando poder saudarnos ese día aproveito para desexar a todos unhas felices e merecidas vacacións.

 

Un cordial saúdo

jueves, 12 de marzo de 2020

Número 5 Revista Dyle